Op het moment dat er een spreekwoordelijke 'kink in de kabel' komt tijdens de uitvoering van een overeenkomst met uw wederpartij, dan is het buitengewoon prettig dat uw 'spelregels' op de overeenkomst van toepassing zijn en/of die van uw wederpartij te 'tackelen'. Kent u de juridische valkuilen met betrekking tot algemene voorwaarden?


Wat zijn algemene voorwaarden?

Een overeenkomst komt tot stand door middel van een 'aanbod' en de 'aanvaarding' van het gedane aanbod. De verkoper van een fiets doet een 'aanbod' door de fiets voor een bepaalde prijs te koop aan te bieden. De koper gaat vervolgens akkoord met de prijs voor de aangeboden fiets, de 'aanvaarding'. De kern van de overeenkomst is dan ook de fiets en de koopprijs.
Naast de kern van de overeenkomst zijn er doorgaans in het handelsverkeer een aantal randvoorwaarden bij de overeenkomst tussen partijen. Deze randvoorwaarden kan men nader vastleggen in „algemene voorwaarden‟, die geschikt zijn voor herhaaldelijk gebruik. In de algemene voorwaarden kan men onderwerpen zoals betalingstermijnen, levertijden, garantiebepalingen, beëindiging van de overeenkomst bij faillissement en de uitsluiting van aansprakelijkheid etc. vastleggen.

Terhandstelling algemene voorwaarden

De gebruiker (degene die de algemene voorwaarden hanteert) heeft en informatieplicht ten opzichte van zijn wederpartij. Om aan deze informatieplicht te (kunnen) voldoen moet u uw wederpartij voorafgaand aan de totstandkoming of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst de mogelijkheid bieden om van de inhoud van de door u gehanteerde algemene voorwaarden kennis te nemen. Hierbij geldt als uitgangspunt het 'overhandigen' van de algemene voorwaarden.
In het geval dat terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, mag u aan uw wederpartij mededelen dat de algemene voorwaarden bij u ter inzage liggen of zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een gerecht.
Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, dan dienen de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking te worden gesteld. U zendt dan per e-mail de opdrachtbevestiging met als bijlage de algemene voorwaarden (pdf-bestand).

Verwijzing

De algemene voorwaarden worden doorgaans meegezonden met een aanbieding of offerte, waarin nadrukkelijk wordt verwezen naar de algemene voorwaarden door middel van de zin: 'Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van XXX van toepassing’. Het enkel meesturen

Ook het afdrukken van de algemene voorwaarden op de achterzijde van facturen is onvoldoende om naar de algemene voorwaarden te verwijzen.

Wanneer zijn algemene voorwaarden toch niet geldig?

Wanneer u aan uw wederpartij geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden heeft geboden, vormt dit een vernietigingsgrond. Uw wederpartij kan dan uw algemene voorwaarden vernietigen.
Indien uw wederpartij een consument is, dan bestaat de mogelijkheid uw algemene voorwaarden (of een beding uit uw algemene voorwaarden) te vernietigen wanneer deze 'onredelijk bezwarend zijn'. De rechter is terughoudend bij de toetsing van de algemene voorwaarden. Een beding wordt daarom niet snel als onredelijk bezwarend beoordeeld. Slechts in uitzonderlijke situaties kan men spreken van een onredelijke bezwarend beding c.q. onredelijk bezwarende algemene voorwaarden, bijvoorbeeld een beding waarin iedere vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
Is uw wederpartij daarentegen een onderneming met meer dan 50 werknemers, dan wel een onderneming die een jaarrekening moeten publiceren? Deze onderneming kan dan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van uw algemene voorwaarden of een bepaling uit uw algemene voorwaarden.

Dienstverleners & online publicatie

Onder “dienstverlener”, wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst aanbiedt of verricht. Voor dienstverleners geldt dat deze naast de terhandstelling van de algemene voorwaarden, terinzagelegging de mogelijkheid hebben om algemene voorwaarden op hun website te publiceren, teneinde op deze wijze aan hun informatieverplichting te kunnen voldoen.
Hierbij is het van belang de vindplaats op de website zo volledig mogelijk te vermelden, te zorgen dat de algemene voorwaarden eenvoudig toegankelijk zijn en kunnen worden opgeslagen in pdf-formaat. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan uw wederpartij zich beroepen op de vernietiging van uw algemene voorwaarden. Indien de rechter een beroep op de vernietiging honoreert, dan zijn uw algemene voorwaarden niet meer van toepassing op de overeenkomst die u met uw wederpartij heeft gesloten.

Battle of forms

Het is mogelijk dat uw wederpartij eveneens algemene voorwaarden hanteert en deze op de overeenkomst van toepassing wil verklaren. Er is dan sprake van de zogenaamde 'battle of forms'.
Uitgangspunt is dat de eerste verwijzing door één van de partijen geldt. Verwijst de andere partij later naar haar algemene voorwaarden waarin zij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de eerste verwijzer niet aanvaardt, dan dienen partijen

Conclusie

Het verdient aanbeveling om algemene voorwaarden te hanteren. Deze bepalen immers de randvoorwaarden van de overeenkomst die u met uw wederpartij sluit. De algemene voorwaarden dienen nadrukkelijk van toepassing te worden verklaard. Daarnaast moet u de algemene voorwaarden bij of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de juiste wijze ter hand stellen aan uw wederpartij. Dienstverleners kunnen onder andere aan hun informatieplicht voldoen door hun algemene voorwaarden op de website te publiceren. Wilt u niet dat de algemene voorwaarden van uw wederpartij van toepassing zijn, dan zult u deze nadrukkelijk van de hand moeten wijzen.

Indien u vragen heeft omtrent de inhoud van uw algemene voorwaarden of twijfelt omtrent de toepassing van uw algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen.