Bij een overlijden komt veel kijken. Kort na het overlijden moeten direct diverse zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart. In sommige gevallen moet ook de woning van de overledene binnen korte tijd worden ontruimd. Ook moeten er nog bepaalde kosten worden gemaakt en schulden worden voldaan. De afwikkeling van een nalatenschap kan complex zijn. U kunt hier hulp bij nodig hebben.

De in erfrecht gespecialiseerde advocaten bij Van Veen Advocaten houden zich veelvuldig bezig met de juridische kant van de afwikkeling van nalatenschappen. Hieronder lichten zij beknopt toe wat hier zoal bij komt kijken.

Wie is erfgenaam

Zodra de eerste periode direct na het overlijden achter de rug is, dient de nalatenschap te worden afgewikkeld. Hiervoor is het belangrijk om te weten wie de erfgenamen zijn van de overledene. De erfgenamen komen of uit het laatste testament naar voren of uit de wet. Er moet dus duidelijkheid worden verkregen over het bestaan van een testament en, als er een testament is, over de inhoud daarvan.

Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap

Als bekend is wie de erfgenamen zijn, moeten de erfgenamen beslissen of zij de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen. Als zij deze willen aanvaarden, kunnen zij kiezen tussen zuivere en beneficiaire aanvaarding. Afhankelijk van de keuze van aanvaarding moet de nalatenschap worden vereffend voordat deze kan worden verdeeld.

Omvang van de nalatenschap

In alle gevallen moet er inzage komen in de waarde van de goederen van de nalatenschap en de omvang van de schulden. Er moeten misschien goederen worden verkocht om de schulden te betalen. Daarnaast kan er onduidelijkheid zijn over welke goederen wel en niet in de nalatenschap vallen. Mogelijk moet er onderscheid worden gemaakt tussen de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap. Het kan veel en ingewikkeld werk zijn om alle benodigde informatie boven tafel te krijgen.

Executeur

Wanneer de overledene in een testament een executeur heeft benoemd, worden deze werkzaamheden veelal door de executeur verricht. Dat kan leiden tot geschillen. De erfgenamen en de executeur kunnen soms niet op één lijn liggen. Het is dan belangrijk om te weten welke rechten en verplichtingen de executeur heeft. Als de executeur zijn taken verzuimt of zijn bevoegdheden overschrijdt, kan de rechtbank worden verzocht om de executeur te ontslaan.

Als er geen executeur is benoemd in het testament, zijn het in principe de erfgenamen gezamenlijk die de nalatenschap moeten afwikkelen.

Legitieme portie

De afwikkeling van de nalatenschap wordt gecompliceerd wanneer er een onterfde erfgenaam is die een beroep heeft gedaan op zijn/haar legitieme portie. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waar het kind altijd recht op heeft, ook als het kind onterfd is. Als het kind een beroep doet op zijn/haar legitieme portie, zal de legitieme portie moeten worden berekend.

Verdeling

Als duidelijk is wat de omvang van de nalatenschap is, moet alles nog worden verdeeld. Welke erfgenaam krijgt wat? Als meerdere erfgenamen aanspraak willen maken op dezelfde goederen, kan dat tot geschillen leiden.
 

Mocht u bij de hierboven besproken kwesties of andere aan het erfrecht gerelateerde gebeurtenissen ondersteuning nodig hebben van een advocaat, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.