De BeZaVa is een wettelijke regeling die vanaf 2014 van kracht is. De volledige naam luidt: “Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters”.

Deze wet ziet op het doorbelasten van kosten van uitkeringen, ziektewet en WIA aan zogenaamde “vangnetters” bij de ex-werkgever. Deze aanduiding is niet meteen erg verhelderend. Een voorbeeld maakt dat duidelijker.

Een medewerkster met een contract voor bepaalde tijd krijgt vlak voor einde dienstverband een auto-ongeluk. Door de gevolgen van het auto-ongeluk is zij voorlopig niet in staat te werken. Na afloop van de arbeidsovereenkomst klopt deze medewerkster aan bij het UWV voor een ziektewetuitkering. In die situatie loopt u als werkgever een groot risico dat het UWV middels premiedifferentiatie (lees: verhoging) de kosten van de ziektewetuitkering, en de WIA-uitkering die mogelijk daarop volgt, via de Belastingdienst doorbelast aan u.

De BeZaVa is alleen van toepassing op middelgrote en grote werkgevers. Het gaat om bedrijven met een jaarlijkse loonsom van meer dan € 300.000,00 (afgerond). Naast het hiervoor genoemde voorbeeld geldt de wet ook voor ex-medewerkers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, terwijl zij nog geen WW-uitkering hebben ontvangen.

U merkt deze premieverhoging niet meteen. De premiedifferentiatie vindt pas plaats twee jaar na de toekenning van de ziektewetuitkering aan de ex-werknemer. De premiegevolgen kunnen in totaal twaalf jaar (twee jaar ziektewet en tien jaar WIA-uitkering) duren. Het kan daarbij om aanzienlijke bedragen gaan.

Moet u lijdzaam toezien?

Nee, u staat – anders dan u misschien denkt – niet machteloos. U kunt de komende premieverhogingen wel degelijk beïnvloeden, maar u moet wel tijdig in actie komen. Het is van belang dat u vanaf het moment van de toekenning van de uitkering van de ex-medewerker stappen onderneemt. Wacht daarmee niet tot de ziektewetuitkering middels premiedifferentiatie aan u wordt toegerekend. Dan bent u waarschijnlijk te laat.

Wanneer aan een ex-werknemer van uw bedrijf een ziektewetuitkering wordt toegekend, ontvangt u een afschrift van het besluit tot toekenning van deze uitkering. Omdat deze toekenning in de toekomst (na twee jaar) invloed kan hebben op de premiebelasting van uw onderneming wordt u aangemerkt als belanghebbende. Tegen dit besluit kunt u als voormalig werkgever bezwaar aantekenen.  Als u op enig later moment het idee heeft dat een verdere ziektewetuitkering niet meer noodzakelijk is kunt u bij het UWV een heroverwegingsbesluit uitlokken waartegen u opnieuw bezwaar kunt aantekenen.

Blijf gedurende de uitkeringsperiode aan uw ex-werknemer alert. Zorg dat u van werknemers die arbeidsongeschikt de dienst verlaten een goede administratie bijhoudt. Vanaf het moment dat uw ex-werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, dient u het re-integratietraject nauwlettend te volgen.

Heeft bezwaar aantekenen enige zin?

Wel degelijk; er zijn nogal wat voorbeelden in de rechtspraak waarin de toekenning door het UWV van een ziektewetuitkering aan een ex-werknemer is teruggedraaid.

Naast het aantekenen van bezwaar zijn er tal van andere mogelijkheden om de premiedifferentiatie op grond van deze wetgeving te beïnvloeden. U kunt daarbij denken aan meewerken aan re-integratie en het zoeken van een alternatieve werkkring voor de arbeidsongeschikte werknemer. Welke mogelijkheden u in een specifieke situatie kunt aanwenden is afhankelijk van het geval. Wij willen u graag helpen bij het benutten van deze beïnvloedingsmogelijkheden.

Advies

Het belang van deze wet en de gevolgen is in de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd geraakt. Het is ook niet een erg sexy onderwerp. De gevolgen kunnen echter desastreus zijn. Bij een middelgroot of groot bedrijf kan de extra premielast ten gevolge van deze wet oplopen tot in de honderdduizenden euro’s. Mijn advies is dan ook om zodra u een kopie van een beslissing van het UWV krijgt waarbij een ziektewetuitkering is toegekend aan uw ex-werknemer onmiddellijk contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

Publicatiedatum: 31 mei 2018

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via