Let op: er geldt een nieuwe wijze van berekening van de partneralimentatie. Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2023? Bekijk onderstaande video's voor een (2023) update.

Oude tekst:

Al een aantal jaar is de duur van de partneralimentatie onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren zijn diverse pogingen tot wetswijzigingen gedaan, maar deze slaagden niet. Tot nu.

Op 11 december 2018 haalde het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66), een meerderheid in de Tweede Kamer. Op 21 mei 2019 werd het voorstel aangenomen in de Eerste Kamer.

Hoofdregel partneralimentatie

De nieuwe wet kent als hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk is met een maximum van vijf jaar. Op dit moment is de maximale alimentatieduur nog twaalf jaar. Het wetsvoorstel bevat twee belangrijke uitzonderingen op de vijfjaarstermijn. Deze uitzonderingen hebben betrekking op de huwelijken waaruit nog jonge kinderen zijn geboren en op de langdurige huwelijken.

Uitzondering in het geval van jonge kinderen

Voor partners met kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar op het moment van echtscheiding, bevat de wet een uitzondering op de hoofdregel. De wet bepaalt dat de partneralimentatieverplichting niet eerder eindigt dan op het moment waarop het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Er bestaat is dat geval dus maximaal twaalf jaar recht op partneralimentatie.

Uitzondering in het geval van langdurige huwelijken

Ook voor de situatie dat de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar na de echtscheiding de AOW-leeftijd zal bereiken en waarvan het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd, geldt een afwijkende maximale alimentatieduur. In dat geval bestaat een recht op partneralimentatie tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt, dus maximaal tien jaar.

Alimentatiegerechtigden van 50 jaar of ouder (geboren op of voor 1 januari 1970) die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben ook recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering geldt tot 2027.

Samenloop

De nieuwe wet bepaalt dat indien er sprake is van een samenloop van omstandigheden de alimentatieverplichting eindigt als de langste termijn is verstreken.

Hardheidsclausule

De rechter kan op verzoek de alimentatieduur verlengen. Dit kan in de situatie dat beëindiging van de uitkering in verband met het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat sprake is van strijd met de redelijkheid en billijkheid. De alimentatiegerechtigde moet het verzoek tot verlenging van de termijn uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van die termijn indienen.

Ingangsdatum

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wetgeving in werking zal treden. De verwachting is dat de ingangsdatum 1 januari 2020 zal zijn. In ieder geval is zeker dat voor (echtscheidings)verzoeken die vóór 1 januari 2020 worden ingediend de huidige alimentatieregels blijven gelden. Ook voor reeds lopende alimentatieverplichtingen verandert de wet niets.

De volledige tekst van de nieuwe wet vindt u hier.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Deel deze pagina via