De Nederlandse overheid heeft de afgelopen dagen draconische maatregelen getroffen teneinde de gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De sluiting van alle horecagelegenheden, scholen en openbare voorzieningen, zoals musea, pretparken, bibliotheken, treft deze ondernemingen en instellingen direct en hard.

Als pleister op de wond heeft de regering recent bekend gemaakt dat er een pakket met noodmaatregelen is opgetuigd dat de (financiële) gevolgen van de maatregelen zoveel als mogelijk moet ondervangen. Desondanks is het de verwachting dat het aantal faillissementen in de nabije toekomst (sterk) zal toenemen.

Akkoord aan schuldeisers

Veel ondernemers zullen, dat is nu eenmaal ondernemers eigen, een faillissement willen voorkomen. Eén van de mogelijkheden is het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Dat betekent in feite dat gevraagd wordt aan de schuldeisers om genoegen te nemen met de betaling van een deel van de vordering. Een schuldeiser is niet verplicht een dergelijk aanbod te accepteren. Toch zullen er binnenkort meer mogelijkheden komen om een schuldeiser te dwingen om in te stemmen met het akkoord. Per 1 juli a.s. treedt namelijk de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking. Voor wat betreft het 'hoe en wat' van deze wetgeving kunt u een eerder artikel hierover raadplegen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus heeft een aantal insolventierechtspecialisten de regering recent verzocht om de Wet Homologatie Onderhands Akkoord zo spoedig mogelijk in te voeren.Zolang deze wet nog niet is ingevoerd en in het geval dat een regeling met de schuldeisers niet tot de mogelijkheden behoort dan kan een faillissement volgen.

Faillissement door coronacrisis aanvragen

Een faillissement moet worden aangevraagd bij de rechtbank door een schuldeiser of door de ondernemer zelf. Normaal gesproken worden er stukken ingediend bij de rechtbank en vindt er daarna een mondelinge behandeling op de rechtbank plaats.

De vraag is hoe dit in de komende periode gaat verlopen. De rechtspraak heeft immers besloten om vanaf 17 maart 2020 de rechtbanken en de gerechtshoven te sluiten. Deze maatregelen duren in ieder geval tot en met 6 april 2020. Een uitzondering hierop vormen de 'urgente' zaken; deze zaken zullen wel behandeld worden. De rechtspraak heeft te kennen gegeven dat zaken over faillissementen als 'urgente' zaken moeten worden beschouwd. De behandeling van die zaken vindt dan ook gewoon doorgang. Alleen als degene wiens faillissement wordt aangevraagd ermee instemt dat er geen mondelinge behandeling plaatsvindt, kan de zaak schriftelijk worden afgedaan.

Als het faillissement wordt uitgesproken, wordt er een curator benoemd. Het is aan iedere curator zelf om te bepalen of en zo ja op welke wijze er contact is met de gefailleerde, het personeel, de verhuurder, etc.

Personeel bij een faillissement

Als er sprake is van personeel bij een faillissement dan speelt het UWV een belangrijke rol. Het UWV neemt de salarisverplichting van de failliete onderneming voor een deel over zodat het personeel zo min mogelijk last ondervindt van het faillissement. De personeelsleden moeten daarvoor allerlei formulieren invullen. Dat gebeurde altijd tijdens een centrale bijeenkomst met al het personeel van de onderneming en een medewerker van het UWV. Het UWV heeft aangekondigd dat er (voorlopig) geen fysieke (collectieve) intakebijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Kortom, het coronavirus heeft invloed op de economie en het aantal faillissementen zal toenemen. De wijze waarop een faillissement wordt aangevraagd en uitgesproken zal iets anders zijn dan voorheen. Datzelfde geldt voor de wijze waarop na het faillissement wordt gehandeld door de curator of het UWV. In de komende periode zal duidelijk worden of deze werkwijzen gehandhaafd kunnen blijven.

Wij zijn een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice gestart om onze relaties en cliënten te helpen met vragen rondom het coronavirus. Klik hier voor meer informatie over de VVA Corona Helpdesk.

Gepubliceerd op 18 maart 2020.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via