Het zichtbaar plaatsen van camera's aan of rondom de woning is in principe toegestaan. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om camera's te plaatsen als dit niet van te voren is aangekondigd aan degene die gefilmd kan worden. In het geval dat de kans bestaat dat uw buren u of uw perceel filmen, dan is het wel zo netjes om daarover ingelicht te worden. Ook dienen zij eventuele passanten door middel van een bordje te wijzen op de camerabeveiliging.

U zit waarschijnlijk niet te wachten op een 'gluurbuur'. Uw buren zullen in ieder geval, ook al is het toegestaan om een camera te plaatsen, rekening moeten houden met uw rechten. Zij hebben niet zomaar het recht om uw gedragingen vast te leggen. U heeft namelijk recht op privacy en doordat u gefilmd wordt op uw eigen perceel, kan u beperkt worden in uw persoonlijke levenssfeer.

Toetsing door de rechter

Een inbreuk op de privacy levert in beginsel een onrechtmatige daad op. Een rechtvaardigingsgrond kan deze inbreuk wegnemen. De rechter maakt daarbij een afweging tussen de ernst van de inbreuk en de belangen van degene die de inbreuk pleegt. Ook wordt beoordeeld of er een minder ingrijpend (proportionaliteit) of ander (subsidiariteit) middel bestaat om hetzelfde doel te behalen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed uitspraak  in een zaak waarbij twee buurmannen een geschil hadden. Buurman X heeft een dwarslaesie en heeft zijn woning daarop laten aanpassen. Hij heeft onder andere beveiligingscamera's rondom zijn woning laten plaatsen om zo te kunnen zien wie zijn perceel betreedt. Buurman Y is hier niet blij mee, omdat één van de camera's gericht is op een pad waarop hij een recht van overpad heeft. In deze zaak oordeelde het Hof dat de inbreuk op de privacy van buurman Y te beperkt was en daarom in dit geval toelaatbaar.

Conclusie

Om vast te kunnen stellen of in de praktijk sprake is van schending van de privacy dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. In de zaak van buurman X en buurman Y speelden bijvoorbeeld ook persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. Indien u overweegt om camera's te plaatsen of indien u geconfronteerd wordt met 'een gluurbuur' dan is het raadzaam om uw rechtspositie te laten beoordelen alvorens u overgaat tot actie.
 

Publicatiedatum: 10 oktober 2017