Download de algemene voorwaarden en tarieven hier

Algemene voorwaarden

  1. Van Veen Advocaten (VVA) is een maatschap waarin diverse praktijkvennootschappen of natuurlijke personen deelnemen, die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
  2. Bij die uitoefening laat VVA zich in voorkomende gevallen bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.
  3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt VVA als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan VVA gegeven opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.
  5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door VVA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat VVA in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
  6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VVA aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VVA afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat VVA in verband met die verzekering draagt.
  7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. VVA gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
  8. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan VVA verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal VVA niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.
  9. Op de rechtsverhouding tussen VVA en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen VVA en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
  10. Niet alleen VVA, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van VVA hebben verlaten.

Tarieven


Inleiding

Van Veen Advocaten geeft u vóór aanvang van onze werkzaamheden informatie over onder andere de kosten van onze dienstverlening. We maken hier duidelijke afspraken over. En natuurlijk specificeren we onze maandelijkse declaraties nauwkeurig.

Uitgangspunt

Onze werkzaamheden worden in principe verricht op basis van een uurtarief. In bijzondere gevallen kan - in overleg met uw advocaat - daarvan worden afgeweken. Wanneer een zaak zich daarvoor leent, kan bijvoorbeeld een vast bedrag aan honorarium worden overeengekomen. Daarnaast kan in bepaalde dossiers het incassotarief worden toegepast (zie incassodossiers).

De declaratie

In principe worden onze werkzaamheden na afloop van iedere maand gedeclareerd. Na afwikkeling van het dossier zal een einddeclaratie worden opgemaakt. Een declaratie is opgebouwd uit honorarium, kosten en BTW. Kosten (veelal ‘verschotten’ genoemd) die door derden aan ons kantoor in rekening zijn gebracht (zoals griffierecht door de Rechtbank, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en dergelijke) worden gespecificeerd doorberekend. Voor moeilijker te specificeren kosten (zoals porti, telefoon, fax, kopieën en dergelijke) wordt een vast percentage van zes procent van het honorarium in rekening gebracht (onder de noemer ‘algemene verschotten’). Over het honorarium is BTW verschuldigd. De verschotten zijn niet helemaal belast met BTW, dat verschilt per soort. Per dossier wordt bijgehouden hoeveel en welke werkzaamheden zijn verricht. Bij de declaratie wordt daarvan een specificatie gevoegd. In het algemeen wordt bij de aanvang van de dienstverlening een voorschot in rekening gebracht. Het voorschot blijft gedurende de gehele periode van de dienstverlening als zodanig geboekt en wordt verrekend met de einddeclaratie.

De bepaling van het honorarium

Het honorarium wordt bepaald aan de hand van een drietal elementen:
• het basisuurtarief
• het aantal bestede uren
• bijzondere factoren.

De berekening is in principe:
honorarium = basisuurtarief x aantal bestede uren x bijzondere factoren.

Het uurtarief

Het basisuurtarief bedraagt per 1 januari 2022 € 275,– exclusief BTW. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari bijgesteld. Dit tarief wordt verder aangepast aan de hand van de ervaring van de advocaat die de werkzaamheden in het specifieke geval verricht. Als de advocaat minder dan drie jaar ervaring heeft is dat een verlagingsfactor. Tot één jaar ervaring wordt de verlagingsfactor van 0.7 toegepast, bij twee jaar ervaring is deze factor 0.8 en bij drie jaar ervaring is de factor 0.9. Als de advocaat meer dan tien jaar ervaring heeft, wordt een verhogingsfactor van 1.1 toegepast. Bij meer dan twintig jaar ervaring is deze factor 1.2.

Bijzondere factoren

Anders dan bij vele andere advocatenkantoren worden geen (verhogende) factoren toegepast in geval van spoed en/of hoog belang. Wij zijn gewend iedere zaak met de nodige snelheid af te wikkelen en daaraan alle aandacht te besteden ongeacht het (financieel) belang.

Incassodossiers

In dossiers waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden, kan in overleg met uw advocaat het incassotarief worden toegepast. Dit betekent dat het honorarium wordt vastgesteld op basis van een percentage van de geïncasseerde bedragen of een combinatie van incassopercentage en (lager) uurtarief. Betalingen die door u rechtstreeks zijn ontvangen, worden ook beschouwd als door ons geïncasseerde bedragen.

Kostenveroordeling

Als in uw dossier wordt geprocedeerd en de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure, dan komt het bedrag van die kostenveroordeling u toe. Dit bedrag is in de regel beduidend lager dan het totaal van het honorarium dat u aan uw advocaat verschuldigd bent.

Vragen of bezwaren

Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben, aarzelt u dan niet deze met uw advocaat te bespreken. Als u vragen hebt over of bezwaren hebt tegen de aan u toegezonden declaratie(s), dan doet u er verstandig aan deze eerst aan uw advocaat voor te leggen. De advocaat zal ter zake zoveel mogelijk op heldering verschaffen. Heeft u na deze opheldering toch nog bezwaren, dan kunt u te allen tijde onze kantoormanager, de heer O. Meijnen, benaderen. Mocht ook dit overleg niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de civiele rechter.

Kantoor

Keesomstraat 7 Postbus 442 6710 BK Ede t+31(0)318 68 78 78
f+31(0)318 68 78 19 info@vanveen.com www.vanveen.com
KvK 09216163

Vragen over dit onderwerp?